[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

« wstecz

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

 

 

 

dr hab. Halina Lipińska

prof. uczelni

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Łąkarstwo
 • Dobór gatunków i odmian do mieszanek nasiennych na trwałe użytki zielone
 • Ocena składu gatunkowego runi  

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Ocena możliwości lepszego wykorzystania biologicznych właściwości traw w kształtowaniu terenów zieleni i ochronie środowiska przyrodniczego - oddziaływania allelopatyczne i konkurencyjne traw
 • Gospodarka wodna traw
 • Tereny zieleni w inżynierii środowiska
 

 

 

 

 

dr hab. Mariusz Kulik

prof. uczelni

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

 

 

 DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Ekspert botanik w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodncizej na potrzeby realizacji programu rolnośrodowiskowego
 • Łąkarstwo
 • Nieleśne siedliska przyrodnicze Natura 2000

 DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem rodzimych ras zwierząt
 • Innowacyjne metody monitorowania stanu degradacji łąk z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca
 • Monitoring zmian szaty roślinnej łąkowych siedlisk Natura 2000
 

 

 

prof. dr hab. Wanda Harkot

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

 

 

 DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • łąkarstwo
 • trawniki
 • sztuka ogrodowa

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • ocena cech użytkowych gatunków i odmian roślin łąkowych oraz trawnikowych w warunkach oddziaływania różnych czynników biotycznych i abiotycznych
 • biologiczne właściwości wybranych gatunków i odmian traw, a także roślin motylkowatych drobnonasiennych oraz ich wykorzystanie w kształtowaniu terenów zieleni i ochronie środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w aspekcie ochrony gleb przed erozją wodną i wietrzną oraz ograniczania przenikania w głąb gleby różnych zanieczyszczeń powodowanych przez czynniki antropogeniczne
 • proekologiczne metody renowacji zarówno zdegradowanej runi trwałych użytków zielonych, jak i muraw różnych typów użytkowych trawników
  dr Zbigniew Czarnecki

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • trawniki
 • intensywne eksploatowane nawierzchnie trawiaste
 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • wartość użytkowa gatunków i gazonowych odmian traw
 • dcena jakości murawy różnych typów trawników
 • dobór gatunków i odmian traw do zakładania nawierzchni trawiastych
 • optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni trawiastych
 • regeneracja murawy boisk sportowych metodą podsiewu
 

 

 

dr inż. Adam Gawryluk

Katedra Łąkarstwa

i Kształtowania Krajobrazu

 

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • nawierzchnie trawiaste
 • ochrona środowiska
 • ruralistyka

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • ocena gatunków i odmian traw oraz roślin bobowatych drobnonasiennych i ich wykorzystania do zadarniania gleb silnie przekształconych, ochrony gleby przed erozją wodną i wietrzną oraz ograniczania przenikania w głąb gleby zanieczyszczeń
 • oddziaływanie tras komunikacyjnych na możliwość migracji zwierząt
 • wpływdrugich domów na funkcjonowani i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
 

 

dr inż. Dariusz Paszko
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Koszty i opłacalność produkcji owoców jagodowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w produkcji ogrodniczej
 • Rachunkowość gospodarstw Rolnych
 • Ekologiczna produkcja owoców

DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Efektywność produkcji owoców
 • Ekonomika produkcji ekologicznej w ogrodnictwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i gospodarstwem ogrodniczym
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwach ogrodniczych
 • Rachunkowość rolnicza