[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

« wstecz

 

 


IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA  

prof. dr hab. Dariusz Dziki

Zakład Techniki Cieplnej

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Suszarnictwo
 • Przemiał ziarna zbóż
 • Ocena właściwości technologicznych mąki
 • Produkcja przetworów zbożowych w tym w szczególności piekarnictwo i produkcja makaronu
 • Fortyfikacja żywności dodatkami  prozdrowotnymi
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Inżynieria przetwórstwa spożywczego

 

 

 

prof. dr hab. Leszek Mościcki 

Zakład Inżynierii Procesowej

 DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Inżynieria i aparatura rolno-spożywcza
 • Inżynieria i przetwórstwo spożywcze
 • Inżynieria i przetwórstwo paszowe
 • Układy aspiracyjne w zakładach rolno-spożywczych
 • Baro-termiczna obróbka (ekstruzja) surowców roślinnych na cele spożywcze i paszowe
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Inżynieria rolnicza

 

 

 

prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego

 DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Techniki integrowanej produkcji buraków cukrowych i cukru
 • Właściwości mechaniczne tkanek roślin
 • Agrolotnicze zabiegi ochrony roślin
 • Biologiczna ochrona kukurydzy

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Inżynieria rolnicza
 • Procesy i techniki produkcji roślinnej
 • Agrofizyka
 • Systemy zarządzania jakości w produkcji buraków i cukru

 

prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Technika przygotowania i przetwarzania surowców roślinnych na biopaliwa stałe
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Inżynieria rolnicza
 • Maszyny i urządzenia rolnicze
 • Organizacja produkcji roślinnej
 • Agrofizyka
 • Technologia biopaliw stałych

  

prof. dr hab. Wojciech Tanaś

Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Technika i technologie w produkcji roślinnej

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Inżynieria rolnicza
 • Budowa i użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych

 

dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Projektowanie, budowa i eksploatacja maszyn rolniczych

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Urządzenia do czyszczenia ziarna i nasion
 • Ekonomika produkcji buraków cukrowych
 • Systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

Zakład Inżynierii Ekologicznej

 

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej
 • Oczyszczanie ścieków
 • Zagospodarowanie wód opadowych
 • Unieszkodliwianie osadów ściekowych
 • Analiza jakości wód i składu ścieków

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Ochrona i kształtowanie środowiska
 • Gospodarka wodno-ściekowa

 

dr inż. Antoni Grzywna

Zakład Inżynierii Ekologicznej

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Melioracje wodne
 • Gospodarka wodna

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Badania uwilgotnienia użytków rolnych
 • Uwarunkowania hydrobiologiczne nawodnień
 • Obliczenia wielkości przepływu wód w cieku
 • Koncepcja odprowadzenia wód opadowych

 

 

dr hab. inż. Przemysław Leń

Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Kataster nieruchomości i geodezja rolna
 • Scalenie i wymiana gruntów

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Analiza rozdrobnienia i rozproszenia gruntów gospodarstw rolnych na przykładzie wybranych obrębów ewidencyjnych w Polsce południow-wschoniej oraz centralnej
 • Określanie potrzeb prac scalenia i wymiany gruntów na obszarze wybranej gminy lub powiatu

 

  dr Kamil Nieścioruk

Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

  

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Kartografia
 • Systemy informacji geograficznej (GIS)
 • Historia kartografii
 • Geografia historyczna
 • Mapy mentalne

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Metodyka oceny i użytkowania danych map
 • Analiza zmian środowiska z wykorzystaniem dawnych map
 • Wizualizacje kartograficzne i kartograficzna metoda badań
 • Mapy mentalne
 • Zastosowanie narzędzi GIS

 

dr inż. Żanna Stręk

Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów)
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Analiza rozdrobnienia gruntów na przykładzie wybranych obrębów ewidencyjnych Województwa Lubelskiego

 • Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów

 • Zmiany struktury użytkowania gruntów w strefach szkód górniczych

 • Monitoring osiadania gruntu w rejonie wydobycia węgla kamiennego

 

 

mgr inż. Arkadiusz Malik

Zakład Inżynierii Ekologicznej

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Opracowywanie dokumentacji projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • Opracowanie operatów wodnoprawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową
 • Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych oczyszczalni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania wody
 • Nadzorowanie realizacji obiektów budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową
 • Kosztorysowanie robót
  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
 • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków