[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

« wstecz

 

      

 

 

IMIĘ I NAZWISKO,

JEDNOSTKA NAUKOWA

 

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

 

dr hab. Mirosława Chwil

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Mikromorfologia, anatomia i cytologia różnych organów roślin
 • Anatomia roślin drzewiastych
 • Preparatyka mikroskopowa, testy histochemiczne - mikroskopia świetlna, skaningowa elektronowa i transmisyjna elektronowa
 • Pierwiastki śladowe - ochrona środowiska naturalnego

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Biologia kwitnienia
 • Rośliny trujące, kosmetyczne i pszczelarskie
 • Kwiaty jadalne
 • Struktura tkanek wydzielniczych
 • Substancje biologicznie czynne
 • Anatomia i cytologia organów roślin 
 • Pierwiastki śladowe

 

 

prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Pszczelnictwo
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Pszczelnictwo

 

 

prof. dr hab. Bożena Denisow

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Pożytki pszczele
 • Botanika stosowana
 • Ochrona przyrody

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Bioróżnorodność flory pożytkowej
 • Ocena bazy pokarmowej owadów zapylających
 • Biologia kwitnienia
 • Ocena wydajności nektarowania roślin
 • Ocena pylenia
 • Zapylanie roślin
 • Inwazje roślinne

 

 

 

dr hab. Agata Konarska prof. uczelni

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 

DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Mikrostrukturalne jakościowe cechy owoców
 • Anatomia i cytologia roślin
 • Mikroskopia świetlna, elektronowa skaningowa i transmisyjna
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Biologia kwitnienia i owocowania
 • Substancje biologicznie czynne w roślinach uprawnych, leczniczych, kosmetycznych i trujących
 • Mikrostruktura owowców i innych organów roślin
 • Struktura i funkcjonowanie tkanek wydzielniczych
 
 

prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Eutrofizacja zbiorników wodnych – przyczyny i skutki
 • Sinicowe zakwity wód - zagrożenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Ekofizjologia glonów i cyjanobakterii (sinic)
 • Metabolity wtórne sinic i ich toksyczność dla organizmów żywych
   

 

 

dr Katarzyna Rubinowska

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

DZIEDZINY EKSPERCKIE
 •  Fizjologia roślin
 •  Ogrodnictwo
 •  Fizjologia stresu

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Fizjologiczna reakcja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
 • Przedłużanie trwałości kwiatów i zieleni ciętej

 

 

dr inż. Ernest Stawiarz

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Analiza mikroskopowa miodów
 • Odróżnianie miodów krajowych od zagranicznych na podstawie pyłku kwiatowego roślin obcego pochodzenia

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Mikroskopowe analizy pyłkowe produktów pszczelich (miód, pierzga, obnóża pyłkowe)
 • Określanie pochodzenia botanicznego oraz potwierdzania odmianowości miodów
 • Biologia kwitnienia i wartość pszczelarska (wydajność pyłkowa i nektarowa) różnych taksonów roślin
 • Ekologia zapylania