Menu

24.01.2020
Fundacja Fuga Mundi zaprasza do udziału w projekcie "Absolwent". Projekt jest skierowany do osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
17.01.2020
17.11.2019
  
Tu realizowany jest projekt: 
nr POWR.03.05.00-00-Z232/17  
pn. 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”
 
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  [ STRONA PROJEKTU
 Zapi
14.11.2019
   
14.11.2019
   
12.12.2019
 Innowacyjne Centrum Rozwoju w Lublinie realizuje projekt wspomagający młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Szkolenia, warsztaty porady indywidualne. Młodzi kompetentni.pdf
22.11.2019